ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ (ชื่อเดิม ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ) เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบรรจุเป็นแห่งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2523 และยังเปิดสอนทั้งในหลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 และหลักสูตรปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ ในปี พ.ศ.2550
เนื่องด้วยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการบรรจุที่มีต่อคุณภาพและการตลาดของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท กอปรกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจประเทศ อีกทั้งความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของโลกในปัจจุบันจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่การพัฒนาและการวิจัยด้านเทคโนโลยีการบรรจุต้องก้าวตามให้ทันเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามความต้องการของผู้บริโภคและตลาดมากที่สุด
โดยสาขา เทคโนโลยีการบรรจุได้บูรณาการและประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการบริหาร เข้าด้วยกัน ภาควิชาจึงมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ และความสามารถในกระบวนการผลิตวัสดุบรรจุ การผลิตบรรจุภัณฑ์ ระบบการบรรจุ เครื่องจักรและ เครื่องมือทางการบรรจุการขนส่งสินค้า การออกแบบและการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และการตลาด เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอด
ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งลดการเสื่อมเสีย เพิ่มอายุการเก็บรักษาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
พร้อมทั้งสร้างนวัตกรรมทางการบรรจุเพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรมการบรรจุ 4.0