master Packaging : ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
หลักสูตรปริญญาตรี
ชื่อภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (เทคโนโลยีการบรรจุ)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (B.S.) (Packaging Technology)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี สอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถรับนิสิตไทยและต่างชาติ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  • นักวิชาการและนักวิจัย สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ ทั้งในสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยและห้องปฏิบัติการ ของภาครัฐและภาคเอกชน
  • บุคลากรด้านการผลิต ด้านเทคนิค ด้านวิจัยและพัฒนา และด้านการตลาด ในอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุและภาชนะบรรจุ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมขนส่ง และอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ตั้งแต่การผลิต การออกแบบ การใช้ และการจัดการ
  • ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ อาทิ นักออกแบบภาชนะบรรจุสินค้าหรือที่ปรึกษาด้านการบรรจุ
โครงสร้างของหลักสูตร