master Packaging : ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
หลักสูตรปริญญาโท
ชื่อภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) (เทคโนโลยีการบรรจุ)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Science (M.S.) (Packaging Technology)
ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรในระดับมหาบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ โดยมีการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางการบรรจุที่มีความซับซ้อน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร Program Learning Outcomes: PLOs

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ ความสามารถดังนี้

PLO 1 : มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ

PLO 2 : มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ กฎระเบียบ และทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง

PLO 3 : มีทักษะและความสามารถในการบริหารจัดการ

PLO 4 : สามารถบูรณาการองค์ความรู้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เชื่อมโยงเข้ากับศาสตร์อื่นๆ ได้

PLO 5 : มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต สอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถรับนิสิตไทยและต่างชาติ
โครงสร้างของหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
- สัมมนา 2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
- สัมมนา 2 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ 5 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แผน ข จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
- สัมมนา 2 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ 5 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 23 หน่วยกิต
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต