โครงการจัดประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง " อาหารปลอดภัย จากผู้ผลิต...ถึงผู้บริโภคอย่างไร"

     เนื่องจากความตื่นตัวและการใส่ใจเพิ่มขึ้นในเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของคนในปัจจุบัน ดังนั้นจึงให้ความส าคัญกับคุณภาพของอาหารมากขึ้น ส่งผลให้ระบบเกษตรปลอดภัย โดยเฉพาะระบบเกษตรอินทรีย์และ GAP ได้รับความสนใจอย่างมากจากเกษตรกรและผู้บริโภคของประเทศไทยและทั่วโลก และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ปีอย่างไรก็ตามระบบการเกษตรดังกล่าวในประเทศไทยนั้นยังมีไม่ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ของระบบการเกษตรทั้งประเทศ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการมีข้อจ ากัดในเรื่องปัจจัยการผลิต ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสมในการท าการเกษตรที่ปลอดภัยทั้งสองรูปแบบตั้งแต่ระดับการผลิตในไร่นา การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การแปรรูป การขนส่ง และการตลาด รวมทั้งการเลือกซื้อของผู้บริโภค( from farm to fork) เกษตรกรจ านวนมากจึงไม่สามารถท าการเกษตรในระบบที่ปลอดภัยได้ส่งผลให้เกษตรกรส่วนใหญ่จึงยังคงท าการเกษตรแบบพึ่งพาสารเคมีและสิ่งสังเคราะห์ต่างๆ มาก จนส่งผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพผู้ผลิต ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมดังนั้น ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงเห็นควรให้มีการจัดประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง " อาหารปลอดภัย จากผู้ผลิต---ถึงผู้บริโภคอย่างไร"ขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ข้อคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ ตลอดจนสร้างความเข้าใจและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการผลิตเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า ของประเทศต่อไป