อบรม เรื่อง Compliance Testing for Food Contact Materials & Laboratory Management

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Compliance Testing for Food Contact Materials & Laboratory Management" ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2560 โดยDr.MarinellaVitulli ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุสัมผัสอาหารจาก Food Contact Center s.r.l., Italy 
มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน