อบรมฟรี หลักการออกแบบและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อธุรกิจอาหาร

ฝึกอบรมฟรี  “หลักการออกแบบและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อธุรกิจอาหาร”

ภายใต้ "โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน

ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย"

วันที่ 28 – 29  สิงหาคม 2561 

ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำรองที่นั่ง >> https://goo.gl/BsZE2D

ไม่มีค่าใช้จ่าย (รับเพียง 50 ที่นั่ง)

โทร 085-833-3454