อบรมฟรี "หลักการแปรรูปสุขลักษณะที่ดีในการผลิตและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอาหาร"

อบรมฟรี "หลักการแปรรูปสุขลักษณะที่ดีในการผลิตและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอาหาร"

ภายใต้ "โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย"

วันที่ 11 กันยายน 2561 ณ จันทบุรี 

วันที่ 25 กันยายน 2561 ณ ภูเก็ต 

ลงทะเบียน คลิก http://goo.gl/kYm1PN

โทร 085-833-3454