นักศึกษาฝึกงานจาก Rouen University

นักศึกษาฝึกงานจาก Rouen University สาธารณรัฐฝรั่งเศส ถ่ายภาพหน้าภาควิชาฯ ร่วมกับคณาจารย์ก่อนเดินทางกลับประเทศ หลังการการฝึกงานและทำวิจัยระยะสั้นร่วมกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน