สัมมนาเรื่องการวิจัยด้านการปิดผนึกด้วยความร้อน

26-02-2019

สัมมนาเรื่องการวิจัยด้านการปิดผนึกด้วยความร้อน จาก Dr. Tamatsu Inoue จากToyo college of Food Technology เหมาะสำหรับนิสิต PKMT ทุกคน โดยเฉพาะนิสิตที่สนใจไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น

 

ดูรูปบรรยากาศการสัมมนา 

https://drive.google.com/drive/folders/1baLTa5UYLeygmJwP2f1sq9rHKM35_Zha?usp=sharing