ม. เกษตร ร่วมกับ สวทน. จัดอบรมหลักสูตร “กฎระเบียบวัสดุสัมผัสอาหาร: การวิจัยและพัฒนา วิธีการทดสอบและการจัดการ”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ สำนักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาหารอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางและการถ่ายโอนความรู้ข้ามพรมแดน (Sustainable Economy Driving of Food Industry by Specialized Personnel Development and Cross Border Knowledge Transfer) จัดอบรมถ่ายโอนความรู้ข้ามพรมแดน หลักสูตร “Food Contact Materials Laws and Regulations: R&D, Testing Protocols and Management: กฎระเบียบวัสดุสัมผัสอาหาร การวิจัยและพัฒนา วิธีการทดสอบและการจัดการ” เมื่อวันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายโดยทีมวิทยากรรับเชิญจากประเทศอิตาลี ได้แก่ Dr. Dario Dainelli, Dario Dainelli sprl - Policy & Regulatory Affairs และทีมผู้เชี่ยวชาญจาก Ecol Studio ได้แก่ Dr. Cristina Lugli และ Dr. Andrea Stocchi โดยผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการจากภาคอุตสาหกรรม รวมทั้ง นักวิจัยและบุคลากรจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการ รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

 

ที่มา: ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

 

1 มีนาคม 2562