สัมมนา “แนวโน้มบรรจุภัณฑ์อาหารในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา สู่ทิศทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย”

ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานสัมมนา “แนวโน้มบรรจุภัณฑ์อาหารในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา สู่ทิศทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย” ภายใต้ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ งบประมาณสนับสนุนโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา จำนวนกว่า 100 คน  โดย นายกฤศ  จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกล่าวถึงความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ในด้านต่างๆ ได้แก่ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Disruptive Technology)  และพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior/Trend) มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “วิเคราะห์สถิติแนวโน้มบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทย” โดย รศ. ดร.ธัญญารัตน์  จิญกาญจน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีเสวนาพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย” ร่วมเสวนาโดยวิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานต่างๆ  ได้แก่ 

คุณวรรณา  สุทัศน์ ณ อยุธยา Chief Packaging Specialist, SCGP Excellence Training Center  ดร.สุรศักดิ์ วรรณะพาหุณ BJC Group Innovation Leader & VP-Quality and Research Development Packaging Business, BJC Packaging   คุณมยุรี ภาคลำเจียก ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก และคุณธงชัย โอฬารริกสุภัค นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะ ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ (Packaging Intelligence) http://packaging.oie.go.th ซึ่งเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทย ให้กับทุกภาคส่วนได้รู้จักและนำไปใช้ประโยชน์อีกด้วย

ที่มา: ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

31 กรกฎาคม 2562