เคยูโอวาการด์” สารเคลอืบไขส่ดจากสตารช์ขา้วเจา้

ผลงานนอีาศยั การบรูณาการสหสาขาวชิา วทิยาศาสตรส์ตั วป์ีก (Poultry Science) วทิยาศาสตรม์หโมเลกลุ(Macromolecular Science) เคมอีนิทรยี์(Organic Chemistry) การพัฒนาผลติภณั ฑ์(Product Development) จลุชวีวทิยาอาหาร (Food Microbiology) การตลาด (Marketing) และเทคโนโลยกีารบรรจุ(Packaging Technology) ในการสรา้งสรรค์ ซงึถอืเป็นนวตั กรรมระดบั โลก 1) การใชร้ะเบยีบวธิผีลตอบสนองพนืผวิ(Response Surface Methodology) ในการหาสตูรสารเคลอืบไขท่เีหมาะสม 2) การใชส้ตารช์ขา้วเจา้ซงึมสีมบตั ิ ไฮโดรฟิลคิ(Hydrophilic Property) เป็นซบั สเตรทรว่มกบั อนุพันธข์องเซลลโูลส ซงึจะชว่ยป้องกนั การแยกเฟส (Phase Separation) 3) การใชพ้ลาสตไิซเซอรช์ว่ยเพมิความออ่นตวั ของผลติภณั ฑส์ดุทา้ยทเีคลอืบบนพนืผวิของเปลอืกไข่ทําใหไ้มเ่กดิรอยแตก หรอืรอยแยก เรยีกวา่ฟิลม์บรโิภคได้(Edible Film) 4) การใชก้รดไขมนั ซงึมสีมบตั ไิฮโดรโฟลบคิ (Hydrophobic Property) เพอืทําใหท้ปี้องกนั การซมึผา่นไอนําจากภายในไขผ่า่นสภู่ายนอก และ 5) การใชส้ารตา้นจลุนิทรยี์(Antimicrobial Agent) เพอืเสรมิสมบตั กิารตา้น จลุนิทรยีข์องผลติภณั ฑส์ดุทา้ย ซงึเป็นทางเลอืก (Option) สําหรับผผู้ลติหากผผู้ลติตอ้งการตอบสนองตลาดพรเีมยีม 

 

Key contact person: Assoc. Prof. Panuwat  Suppakul
Email:pkmt@ku.ac.th